کن باس مانیتور 206 و 207

کن باس نوعی قطعه الکترونیکی میباشد
جهت راه اندازی کنترل فرمان و دسته اهرمی مانیتور خودرو
وارتباط مانیتور با ای سی یو خودرو برای عملکرد درست سیستم سویچ و دنده عقب و اطلاعات باز و بسته بودن درب های خودرو بر روی مانیتور
در خودروهای 206 و 207 مدل فرانسوی مورد استفاده قرار میگیرد

توضیحات و عملکردها

کن باس مانیتور 206 و 207

کن باس نوعی قطعه الکترونیکی میباشد
جهت راه اندازی کنترل فرمان و دسته اهرمی مانیتور خودرو
وارتباط مانیتور با ای سی یو خودرو برای عملکرد درست سیستم سویچ و دنده عقب و اطلاعات باز و بسته بودن درب های خودرو بر روی مانیتور
در خودروهای 206 و 207 مدل فرانسوی مورد استفاده قرار میگیرد